Opłaty za żłobek

Zgodnie z uchwałą nr XLVII/588/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki oraz określenia maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku:

  • odpłatność za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w żłobku wynosi 1,04 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu,
  • stawka żywieniowa – 6 zł/dzień.
Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka do wysokości:
  1. 50% za każde dziecko, w przypadku, gdy dochód rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe);
  2. 20% - w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca - zwykłej;
  3. 50% - w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodziny wielodzietnej;
  4. 50% - w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca - osób niepełnosprawnych.

Opłaty należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca na konto Żłobka Miejskiego:

Bank Pekao S.A. 48 1240 3363 1111 0010 4125 0032

W tytule prosimy podawać imię i nazwisko dziecka.

 

Odpisy wynikające z nieobecności dziecka w żłobku naliczane są w kolejnym miesiącu.