Opłaty za żłobek

  • Opłata za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie w żłobku wynosi 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
  • opłata dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 11 zł.
  • opłata za dodatkowy wymiar opieki w żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu.
Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka do wysokości:
  1. 50% za każde dziecko, w przypadku, gdy dochód rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe);
  2. 20% - w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca - zwykłej;
  3. 50% - w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca - rodziny wielodzietnej;
  4. 50% - w przypadku osób będących w posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca - osób niepełnosprawnych.

Opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń żłobka należy uiszczać, w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym na rachunek bankowy Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Bank Pekao S.A. 48 1240 3363 1111 0010 4125 0032

W tytule prosimy podawać imię i nazwisko dziecka

application/pdf uchwala_l_649_2022.pdf (215.3 kB)

application/pdf uchwala_nr_lxv_852_2023_wyzywienie_w_zlobku.pdf (224.3 kB)