O nas

Żłobek Miejski jest jednostką budżetową Miasta Suwałki. Organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Suwałk.

Opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki posiadające wymagane kwalifikacje oraz pielęgniarka. Zatrudniony psycholog prowadzi obserwację dzieci w celu wczesnej diagnozy. Udziela wsparcia opiekunkom w trakcie codziennych zajeć oraz współpracuje z rodzicami poprzez konsultacje i porady na temat trudnych sytuacji związanych z wychowaniem dziecka. 

Zapewniamy dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Gwarantujemy dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględniemiem indywidualnych potrzeb dziecka. Prowadzimy zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i edukacyjne stosując różnorodne metody i formy pracy. Proponujemy dzieciom zajęcia: plastyczne, rytmiczne, muzyczne, ruchowe, manipulacyjno-konstrukcyjne, relaksacyjne właściwe do wieku dziecka uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka.

Realizujemy autorski projekt z zakresu edukacji patriotyczno-regionalej "Ja i moja ojczyzna", który daje możliwość kształtowania u dzieci postaw patriotycznych i poznanie własnej tożsamości kulturowej. Stosowane metody podczas realizacji projektu tj. działania plastyczne, kultywowanie tradycji, aktywność muzyczno-ruchowa zapewniają dziecku osiągnięcie sukcesu rozwojowego w sposób twórczy i aktywny.

Do dyspozycji dzieci są jasne, przestronne i kolorowe sale pobytu; łazienki; szatnie oraz sala zabaw i plac zabaw dostosowany do wieku i możliwości dzieci.

Posiłki i mieszanki mleczne dla dzieci są przygotowywane w nowocześnie wyposażonej kuchnni zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Statut żłobka:

application/pdf uchwala_xlii_536_2022.pdf (284.4 kB)