Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Żłobek Miejski w Suwałkach ul. Kamedulska 3, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka Miejskiego - tel. 87 5664706.

2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Pawłem Michalskim pod adresem iodpm@wp.pl

3. Dane osobowe petentów zbierane i przetwarzane są w celu  wykonywania przez Żłobek Miejski w Suwałkach ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych (oprócz ustawowego obowiązku) jest zgoda  na przetwarzanie danych osobowych.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający  z regulacji prawnych takich jak: kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.

6. Petenci Żłobka mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz mają  możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Pozyskane od petenta  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

9. Petenci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez petenta jest obowiązkowe.

11. Dane osobowe petentów nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu).

W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt. 3.

Wróć